KOSTOL A KLÁŠTOR

Druhou najrozsiahlejšou stavbou v obci je kláštor františkánov s kostolom sv. Jozefa Pestúna, ktorý bol postavený v rokoch 1692-1696. Kláštor začali budovať v 17. storočí. Pozemky daroval gróf Valentín Balassa s manželkou Katarínou Suňogovou. Stavbu budovali gróf František II. Nádasdy a novomestský prepošt Jakub Haško. Konvent dokončil beckovský farár Ján Páčai v roku 1696. Vysvätený bol 6. júna 1701 nitrianskym biskupom Ladislavom Matiašovským. Kláštor 4-krát vyhorel. Obnovený bol v rokoch 1761-1762. V kláštore bol noviciát a teologická škola. V apríli 1950 boli mnísi násilne odvlečení a od augusta tu sústredili rehoľné sestry z viacerých reholí. V roku 1965 v kláštore zriadili Charitný domov pre kňazov a sestry vincentky. Od marca 2013 je kláštor v správe františkánov z Hlohovca. V kostole sa nachádza šesť oltárov, vzácna rokoková kazateľnica a organ. Maľby sú dielom františkánskeho maliara Konráda Švestku a rakúskeho barokového maliara Andreja Zallingera.

Kostol sv. Štefana kráľa

Kostol sv. Štefana kráľa dal okolo roku 1400 opraviť vojvoda Stibor súčasne s výstavbou hradu. Dodnes si zachoval gotický ráz. Zariadenie kostola je prevažne barokové. Kazateľnica je z roku 1754. Oltárny obraz je dielo holandského maliara Karla Wilhelma Branda.

Kúria Dubnických

2014-05-19 14-12-43 - IMG_4603.jpgKúria Dubnických vznikla zlúčením dvoch stredovekých domov v 2. polovice 16. storočia. Od roku 1885 slúžila obci ako škola. Dnes je v súkromnom vlastníctve.

Kúria Strechayovcov

Bývalý župný sirotinec, kaštieľ Čákiovcov, kúria Pongrácovcov. Renesančný kaštieľ je postavený na základoch starších domov. Neskorobaroková prestavba pochádza z poslednej tretiny 18. storočia. Vo dvoch sálach hlavného krídla sú nástenné maľby v technike „en griseille." Ďalšie stavebné úpravy sa vykonali v 70. - 80. rokoch 19. storočia v historizujúcom neobarokovom štýle. Budova slúžila ako župný sirotinec, ktorý fungoval až do konca 2. svetovej vojny. Dnes je v nej kolkáreň, bar a ubytovňa.

Ďalšie pamiatky

2014-05-19 10-40-30 - IMG_4425.jpgKúria Ambrovec – expozícia Trenčianskeho múzea venovaná regionálnym dejinám a historickému nábytku.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého – Svätý Janko. Dal ju postaviť barón Ján Révaiv polovici 18. storočia na križovatke ciest pri Hornej bráne.

2014-05-19 10-37-42 - IMG_4420.jpgSocha Sv. Floriána z 19. Storočia sa nachádza v parku.

Súsošie Najsvätejšej Trojice zo začiatku 19. storočia sa nachádza na Stiborovom námestí.

V obci sú rodné domy Dionýza Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana.

Pamätné tabule pripomínajú známe osobnosti – Dionýza Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Martina Medňanského, Jána Ondrejoviča, Štefana Bednárika.

Na kresťanskom cintoríne sú hroby revolucionárov z rokov 1848 – 1849: László Mednyánszkyho a Karola Bôrika.

Cestou na hrad sa po oboch stranách nachádza starý židovský cintorín.